ETHISCH SPORTEN

Integriteit in de sport

Sporten is gezond én plezant en dat willen we graag zo houden. Net zoals er in elke club een verbanddoos te vinden is, willen we onze clubs ook de kennis en vaardigheden aanreiken om gepast met grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Doorheen de jaren is het integriteitsbeleid van Sporta gegroeid. De twee verschillende pijlers van ons ethisch sporten beleid en de impact ervan op jouw club, ontdek je hier.

Pijler 1: Een aangename sportclub

Een club waar iedereen zich welkom, goed en veilig voelt, vormt de basis voor ethisch sporten. Er zijn een aantal zaken die je als club kunt ondernemen om een veilig klimaat te creëren. Door goede afspraken te maken met je sporters verkleint de kans dat iemand zch niet goed voelt in de club. Hieronder vind je meer concrete tips en informatie over ethisch sporten.

Sport(a) manieren

We formuleerden enkele gedragscodes. Het naleven ervan kan de sfeer alleen maar bevorderen zodat het sportplezier centraal komt te staan.

Panathlonverklaring

Onderteken de panathlonverklaring en schaar je achter de positieve waarden in de jeugdsport. Draag zo je steentje bij tot meer ethiek in de jeugdsport.

Pijler 2: Grensoverschrijdend gedrag

Iedereen heeft zijn grenzen. Deze grenzen zijn niet altijd zichtbaar en kunnen bovendien voor iedereen verschillend zijn. Wordt zo’n grens overschreden, dan spreken we over een schending van de integriteit van die persoon. Een veilige sportomgeving heeft oog voor de integriteit van elke sporter. Zie je dat een sporter zich ongemakkelijk of oncomfortabel voelt, heb je vragen bij bepaald gedrag of opmerkingen? Blijf er niet mee zitten en klop aan bij onze federatie-API.

Ethische adviesraad

Aanspreekpunt integriteit

Club-API's

Behandeling tuchtklachten

Ethische adviesraad

Sporta Team heeft sinds enkele jaren -in samenwerking met collega-federatie Fros- een ethische adviesraad (EAR). Dit onafhankelijk adviesorgaan is samengesteld uit uiteenlopende ervaringsdeskundigen: Els De Waegeneer, Joris Verstraeten, Sandrine Billiet en Evi Verdoodt, Micha Vanlessen, Jurgen Dewulf en Charlotte Verboven (expert sportethiek, jurist, topsporter, psycholoog VK, federatie-API's Fros en federatie-API van Sporta Team). ‌ ‌ ‌ ‌

‌De EAR ondersteunt beide federaties in het uittekenen van hun integriteitsbeleid en wordt in vertrouwen geconsulteerd bij meldingen die binnenkomen via de federatie-API. De werking draait rond drie pijlers: sensibiliseren, beperken/vermijden en remediëren.

Meld grensoverschrijdend gedrag

Aanspreekpunt integriteit 

Sporta Team API

Om ervoor te zorgen dat sporters en clubs uiting kunnen geven aan hun bezorgdheden, werden aanspreekpunten integriteit (API) geïnstalleerd. Een API gaat discreet om met jouw informatie en spreekt samen met jou af welke verdere stappen gezet kunnen worden.

De Sporta Team -API Charlotte, is het eerste aanspreekpunt bij vragen, bedenkingen of opmerkingen over integriteit. Daarnaast ondersteunt ze je ook bij grensoverschrijdende cases uit de club. Wil je stap voor stap weten hoe Charlotte aan de slag gaat met een melding? Lees dan zeker het handelingsprotocol. Dit protocol laat ons toe meldingen gelijkwaardig te behandelen. 

Club-API's

Om ervoor te zorgen dat sporters melding durven maken van grensoverschrijdend gedrag, willen we het aanspreekpunt écht laagdrempelig maken. Daarom werden de club-API’s in het leven geroepen. Dit omdat zij nu eenmaal de eigen (club)situatie het beste kennen en jullie leden vertrouwd zijn met deze persoon. Kortom de club-API’s zijn onze bevoorrechte partners in de behandeling van meldingen over grensoverschrijdend gedrag. 

‌Wil je jouw club-API bekend maken? Download dan dit document. Personaliseer het en hang het op een zichtbare plaats in de club. 

‌Nog geen club-API? Wij bieden hier ook opleidingen voor aan.

Behandeling tuchtklachten

Sinds 1 januari 2021 is er, naast preventie en sensibilisering, een nieuw luik aan ons integriteitsbeleid, namelijk tucht. Door onze aansluiting bij het Vlaams Sporttribunaal (VST), heeft Sporta nu de mogelijkheid tuchtprocedures op te starten voor grensoverschrijdend gedrag. 

Intern reglement bekendmaken

Het is belangrijk dat sporters weten welk gedrag ontoelaatbaar is, daarom is kennis over het intern intern reglement van belang. In het intern reglement zijn het tuchtreglement en de gedragscodes specifiek voor grensoverschrijdend gedrag terug te vinden. Hierin staan de gedragingen opgesomd waarvoor een tuchtprocedure opgestart kan worden. We maken onderscheid tussen:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Geweld
 • Pesterijen
Het is de bedoeling dat je dit reglement alsook de gedragscodes als sportclub bekend maakt bij je sporters en hun ouders, trainers en vrijwilligers, kortom iedereen die betrokken is bij de clubwerking. Hier vind je een voorbeelddocument dat verspreid kan worden. 

  Wanneer tucht?

  Als er samen met de federatie-API- geen oplossing gevonden wordt waar beide partijen zich in kunnen vinden, kan je als slachtoffer een klacht indienen bij het Vlaams Sporttribunaal. Het Vlaams Sporttribunaal (VST) behandelt tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door leden of aangestelden van aangesloten federaties. Een tuchtklacht kan ingediend worden door onze federatie-API of individuen (op voorwaarde dat de betrokken federatie aangesloten is bij het VST). 

  Wordt voor élke melding een tuchtprocedure gestart? 
  ‌Neen. Een belangrijke voorwaarde om een procedure te starten bij het VST, is de melding te maken bij de federatie API. Deze zal altijd trachten te bemiddelen en samen met de club op zoek te gaan naar een geschikte oplossing voor alle partijen. 

  Wanneer wordt een zaak dan aanhangig gemaakt? De beste leidraad hiervoor is het tuchtreglement met de daarin opgenomen gedragingen, alsook onze specifieke gedragscodes. Daarnaast wordt per melding samen met de EAR bekeken of een tuchtprocedure wenselijk is. 

   Gevolgen van een tuchtprocedure

   Volgende tuchtsancties kunnen worden opgelegd voor grensoverschrijdend gedrag:

   • Een berisping of waarschuwing.
   • Het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van één of meerdere bij de federatie aangesloten sportverenigingen of aan wedstrijden georganiseerd door een bij de federatie aangesloten sportverenging voor een duur van maximaal drie jaar.
   • Het verbod om één of meer aan leden van de desbetreffende sportvereniging toegekende rechten uit te oefenen voor een duur van maximaal drie jaar.
   • Het verbod tot uitoefenen van één of meer functies bij de federatie of een bij haar aangesloten leden sportverenigingen voor de duur van maximaal tien jaar.
   • Het intrekken van de licentie die door de federatie uitgereikt wordt en dat voor een duur van maximaal drie jaar.
   • De schorsing van het lidmaatschap van een bij de federatie aangesloten sportvereniging voor een duur van maximaal vijf jaar.
   • Het tijdelijk of definitief uitsluiten uit de topsportwerking van zijn/haar federatie.
   • De uitsluiting als lid van een bij de federatie aangesloten sportvereniging.
   Dit is een hele boterham, maar we zijn ervan overtuigd dat we samen met onze clubs met preventie en sensibilisering gecombineerd met een sterk netwerk van club-API’s een veilige omgeving kunnen creëren voor al onze sporters.

    Nuttige links en documenten

    Gedragscodes sporters

    Gedragscode sporters

    Gedragscodes trainers

    Gedragscode trainers

    Vlaams Sport Tribunaal

    Vlaams Sport Tribunaal